Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

Odkazy z této stránky
 budou aktivovány
 postupně!

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

 

Řídíme projekty s MS Project 2002
Jan Kališ

Computer Press

Jakékoliv hodnocení je třeba začít uvedením kriterií podle kterých chceme hodnotit. To platí obecně a mělo by to platit i pro recenze knih. V tomto případě tím spíše, že nejde o první knihu na toto téma, i když ne ke stejné verzi programu. Kriteria, která jsem si stanovil pro hodnocení knihy Jana Kališe lze shrnout do následujících bodů:
a) jak dalece naplňuje reálný obsah knihy deklarovaný obsah uvedený v názvu?
b) jak dalece vystihuje obsah a pojetí knihy vlastnosti popisovaného nástroje?
c) jak naplňuje kniha cíle deklarované samotným autorem?
d) srozumitelnost, názornost a logika výkladu
e) podíl teorie a praxe, podíl příkladů, cvičení a návodů

Microsoft Project 2002 ( dále MSP )je vyzrálý softwarový produkt, který zejména v poslední verzi doznal značné inovace, kterou jde vstříc novým potřebám praxe. Bohatství funkcí, kterými se vyznačovaly předchozí verze se tak ještě zvýšilo a jeho pokrytí v jedné knize není pro žádného autora snadné. Zejména pokud se snaží o to, aby se kniha stala současně úvodem, návodem, cvičebnicí i příručkou. Kniha J. Kališe není první knihou z této kategorie, která má v názvu současně termín řízení projektů. Je však jednou z prvních, která obsah názvu naplňuje. Téma knihy je den ode dne aktuálnější, vzhledem k tomu, že procento neúspěšných projektů je stále vysoké. MS Project 2002 by se měl v rukou projektových manažérů stát nástrojem, který pomůže nejen nacházet východiska z krizí ale který se může stát i nástrojem jejich předcházení.

Aplikace MSP slouží k plánování, sledování a řízení projektů a ke komunikaci s projektovým týmem. Svým uživatelům má usnadnit náročnou práci s koordinací a řízením jednotlivých fází projektu. Nebudu popisovat detailní obsah jednotlivých kapitol knihy.
Osnovu knihy vyjadřuje tento přehled:
Tvorba projektu. Práce se zdroji. Pokročilé techniky. Týmová spolupráce.

Je tam všechno co v jiných knihách o MSP, ale něco navíc a mnohé jinak. Nejde jen o to pokrýt všechny fáze, ale o to naznačit situace, priority v situacích a vazby. Co bylo často v knihách o MSP podceňováno, je práce se zdroji, sledování a analýza vývoje projektu, podpora týmové práce, komunikace, práce s více provázanými projekty, péče o projektové portfolio. Pozornost byla poněkud nevyváženě orientována převážně na fázi plánování.

         Kladně hodnotím skutečnost, že se autor knihy nebál nových, aktuálních i když náročných dílčích témat, ani prohloubení pohledu na témata klasická. Mám na mysli především dílčí témata:
- použití více sledovacích metod s rozdílnou podrobností a pracností
- efektivní využití nástrojů MSP podporujících modelování a analýzu dat
- práce se sdílenými zdroji, s fondem zdrojů,
- vnořování a slučování projektů, použití konsolidovaných projektů
- práce s více projekty, projektové portfolio a jeho řízení ( Portfolio Qnalyzer)
- místo MSP2002 v Enterprise Project managementu
- změny rozvrhu práce – t. zv. Work Contour
- exporty do jiných souborových formátů, zpřístupnění projektu jiným aplikacím
- efektivní možnosti komunikace s celým týmem, komunikace pomocí intranetu
- sdílení projektů el. poštou a intranetem/internetem
- moderní metody prezentace projektu,
- ukládání projektu do formátu webové stránky,
- využívání předdefinované a vlastní exportní mapy
- využití možnosti připojování doplňkových informací k projektu k snadné identifikaci
- problematika využití Project Web Access a Project Server v organizaci při řízení týmu
Pokrytím těchto dílčích témat respektujících vývoj v PM se autor více přiblížil k uživateli, k jeho aktuálním potřebám.

Podrobnou osnovu knihy a seznam všech cvičení zahrnutých do knihy jsem si dovolil vystavit na svém webu na adrese www.akamonitor.cz/jkalis.htm .
V závěru knihy jsou uvedeny další zdroje informací na internetu, které stojí za ocitování:
Informace o produktu v českém jazyce: http://www.microsoft.com/cze/office/project/
Informace o produktu v anglickém jazyce: http://www.microsoft.com/office/project/
Informace o Řešení pro řízem projektů: http://www.microsoft.com/solutions/epm/

Technické informace o produktu: http://www.microsoft.con/technet/project/
Informace pro vývojáře: http://msdn.imcrosoft.com/project/


        Závěr: knihu Jana Kališe hodnotím kladně podle všech deklarovaných kriterií. Mnozí manažéři právě na takto pojatou knihu netrpělivě čekali. Autor naplnil deklarované cíle, podařilo se mu optimálně pokrýt potřeby teorie, metod i praxe. Významně přispěl k tomu, aby čtenář – cituji: „začal vnímat Ganttův diagram jinak než tabulku s housenkami“. Kniha podává reálný a vyvážený obraz MS Projectu ve verzi  2002 jako nástroje, který nejen podporuje, ale v mnoha směrech i vede projektového manažéra při jeho náročné práci. Kniha je psána srozumitelným jazykem. Zařazením 40-ti cvičení, kvalitního glosáře a pečlivě sestaveného indexu splňuje i metodické nároky. Autor ukázal zákoutí aplikace a naznačil situace kdy je třeba určité funkce programu efektivně aplikovat. Kniha má reálnou šanci stát se v oboru projektového managementu bestsellerem.

Doc. Arnošt Katolický
Doc.aka@akamonitor.cz

http://projman.akamonitor.cz

 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc  - 17. října 2002.

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877