Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
E-learning
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

 

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT ( PM )
Vladimír Němec

G R A D A  Publishing
v edici PORADCE v r. 2002.

Pod lákavým názvem PM se v knize o 180-ti stranách uspořádaných do 10-ti kapitol s přílohou, skrývá velmi cenný obsah. Nejde o první knihu na našem knižním trhu, věnovanou PM. Když knihu otevřete a začtete se do struktury knihy, zjistíte, že jde o knihu v mnoha směrech unikátní. Věnuje se nejen postupu projektování, ale i obsahu projektování – a to na zcela konkrétních příkladech ve zcela konkrétní oblasti. Obsah je podán srozumitelně, podíl teorie a praxe je pečlivě vyvážený. Pro pozorného čtenáře nebude přednostní zaměření knihy na investičně zaměřený projektový management překážkou chápání širších souvislostí nezbytných pro aplikaci poznatků v dalších aplikačních oblastech.
          Velká část prací věnovaných PM je psána autory, kteří nasbírali zkušenosti v oblasti projektů IS/IT, což se nemohlo neodrazit v převažujícím pojetí PM v jejich výkladu. Nebudu daleko od pravdy, když vyjádřím své přesvědčení, že necitlivý přenos zkušeností z péče o projekty z této oblasti do jiných oblastí může být jednou z příčin vysokého procenta neúspěšnosti projektů. V situaci, kdy se většina knih věnovaných PM, přednostně orientuje na metodiku práce s nástroji pro plánování a sledování projektů typu MP Project, působí přednostní orientace knihy doc. Němce na věcnou a ekonomickou stránku PM velmi pozitivně.
            
Teoretická část knihy odpovídá na otázky: pojem projektu, inovační řád speciálního projektu, životní cyklus projektu a vztah fází projektového postupu k fázím životního cyklu projektu. V knize je na několika málo stránkách jen to – ale současně právě to nejdůležitější z teorie PM, co čtenář potřebuje k tomu, aby zvládl metodickou část výkladu. Umístění  části textu věnovaného metodám prognózování, kapacitním propočtům a efektivnosti investic do přílohy neubírá nic jejich významu, přitom nenarušuje sekvenci studia. Čtenář si do přílohy „sáhne“ kdykoliv, když se dostane do úzkých při čtení kapitol z jádra knihy.
          
Doc. Němec jako autor není žádný začátečník, ví dobře o čem píše, koho a proč zajímá to co píše. Jeho dvě nejznámější práce „ Navrhování a výstavba strojíren“ a „Řízení a ekonomika firmy“ napovídají mnohé o příčinách zvoleného pojetí. Považuji za nejvýše prospěšné, že zvolil přístup, který nám připomíná, že pojednání o PM bez konkrétního obsahu, bez spojení s projekty určitého druhu a určitého typu, s určitou oblastí inovací, představuje pro praxi omezený přínos.
           V případě knihy doc. Němce je to pojetí projektu především jako investiční akce, jako akce s větším či menším inovačním nábojem, jako akce, která se odehrává v prostředí PM.  O zvolené filosofii autora nepovídá mnoho jednoduché schéma uvedené v úvodu knihy. Naznačuje souvislosti mezi projektem , inovacemi, mezi zásadami a postupy projektování a managementem projektu.
           Na knize si cením zdůraznění významu komplexního přístupu k PM. Považuji za sympatické, že je spojeno s výkladem základních pravidel jednání projektanta. Mám na mysli  zdůraznění: cílovosti, reálnosti a účelnosti, systémového přístupu, postupného řešení, systematičnosti a efektivnosti.
Na první pohled budí kniha dojem, že jde pouze o investiční management. Odpovídá tomu základní struktura knihy: předinvestiční fáze, investiční fáze ( dispozice a realizace ) a fáze provozu a vyhodnocení ( provoz objektu a vyhodnocení ). Pozornější čtenář si však všimne i části pojednání věnované kategoriím projektů ( komplexní, speciální a jednoduchý ) a druhům projektů: projekty spojené s výstavbou, výzkumné a vývojové projekty, technologické projekty a projekty organizační.  
          
Nedílnou součásti knihy, i když fyzicky oddělenou, je perfektně připravená sada příkladů,zpřístupněná na webu GRADY, ilustrující pojednání o metodách souvisejících s managementem projektů. Demonstruje význam a přínos softwarového nástroje, který má skoro každý na svém PC,( mnohdy aniž by tušil co všechno dokáže) – MS Excelu. Mnohého může překvapit 100%- ní věrnost tomuto nástroji, vždyť i síťový graf je vytvořen právě v Excelu. Mezi příklady jsou:
- rozbor průběhu nabídky a poptávky a určení rovnovážného bodu
- ukázka jedné z forem stanovení výrobního programu firmy
- především však - podrobný příklad v souboru na 5-ti listech excelu přibližuje 
        rychlé vyhotovení úvodní studie proveditelnosti.
- následovaný detailním příkladem studie proveditelnosti zahrnujícím 9
         tabulek, ( investice, cashflow, výr. náklady,  kapacita trhu a závodu atd.) doplněných náznakem návazností základních pohledů.
         Kromě souvislého příkladu snovaného studii proveditelnosti obsahuje soubor příklady  dalších cenných ukázek věnovaných:
- vyrovnávání časových řad a  jejich extrapolaci,
- určení časových fondů podle metodiky popsané v knize
- ukázky výpočtu celkových odpisů účetních i daňových
a další.
        
Závěr Kniha ilustruje důležitý moment: projekt není jenom dokument, ale především proces! Tento proces je třeba postihnout systematicky a komplexně, s respektování specifických zvláštností typu a druhu projektu. V teoretické části bych se přimlouval za diskusi na téma chápání vztahu mezi PM a MP (management projektu). Jde o to, zda vytváření podmínek a koordinace projektů, jako náplň organizování a koordinování projektů, ( jak to může být z výkladu chápáno ) vyčerpává to, čím se liší PM od MP. Knize by neuškodilo, kdyby obsahovala zmínku o existenci a poslání speciálních nástrojů určených  výslovně pro PM. Kniha je pozoruhodná v mnoha směrech. Obohacuje literární fond v oblasti PM.
         Vedlejším přínosem knihy je přesvědčivá ukázka síly Excelu jako nástroje ekonomického modelování.
         Jsem rád, že jsem měl možnost seznámení s obsahem knihy doc. Němce krátce po jejím vydání. Po prostudování knihu s čistým svědomím  doporučuji všem, kdo mají zájme o netradiční, při tom velmi přínosný pohled na PM. Vydavatel oprávněně předpokládá, že bude využita nejen praktiky, manažéry a členy projektových týmů ale i studenty škol.
         Na závěr chci tlumočit zájem autora o diskusi , vyjádřený v závěru knihy, a zde je jeho e-mailová adresa: nemecvladimir@volny.cz. Považoval bych za užitečné, kdyby tato diskuse mohla proběhnout formou el. konference, například v rámci el. konference PROJMAN  ( www.projman.zcu.cz/projmanlist.htm ) nebo v rámci odpovídající diskusní skupiny ( UseNet ), která je zřízena na servru csnews.vslib.cz

Doc. Arnošt Katolický
Doc.aka@akamonitor.cz

www.akamonitor.cz

 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc  - 22. října 2002.

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877