Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

Odkazy z této stránky
 budou aktivovány
 postupně!

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

ZÁKLADY MEZILIDSKÉ KOMUNIKACE

Joseph A. DeVito

Pod názvem "Základy mezilidské komunikace" opublikovala GRADA překlad 3. vydání knihy Josepha A. DeVita. Originál vyšel v roce 1999. Na 420-ti stranách a v 15-ti kapitolách nachází čtenář odpovědi na mnoho vyřčených i nevyřčených problémů mezilidské komunikace. Pozorný čtenář si na první pohled povšimne, že jde o prezentaci uceleného systému poznatků, strukturovaných v několika dobře zvolených rovinách. V knize je použit výukový systém založený na spojení teoretického výkladu, citátů, příkladů, testů i konkrétních odpovědí na vhodně vybrané otázky.
Kniha nám napoví kde hledat odpovědi na celou řadu
životně důležitých praktických otázek, Cítíte se ve společnosti izolovaní? Nejste spokojeni s názorem, který má na Vás část okolí? Nevíte proč se Vám nedaří získat větší pozornost kolegů pro Vaše názory? Hledáte příčinu negativní reakce okolí na Vaše vystupování? Nedokážete okolí přesvědčit tak jak byste chtěli? Nejste si jisti způsobem, jakým vedete rozhovory? Kladete si otázky typu:"nevím co mu je, že se mnou nemluví?", "proč na mne kouká, poslouchá, ale nic neříká?". Kladete si občas otázku" co jsem tou hádkou vlastně dosáhnul?". Dokážete pozorně naslouchat a kriticky hodnotit to co slyšíte i to co chcete odpovědět? Sledujete v rozhovoru, nebo v přednášce jasný cíl? Pokud si takové otázky kladete, je tu kniha, která Vám nesporně pomůže mnohé objasnit. Pokud si takové otázky nekladete, je to s Vámi mnohem vážnější a důkladné promyšlení obsahu knihy Vás může ochránit před nenadálým překvapením.
Kdo z nás by nechtěl dosáhnout svých cílů! Žijeme však mezi lidmi a všichni všechno zjevně dosáhnout nemůžeme - aniž se střetneme se zájmy jiných lidí. K mnohému našemu snažení navíc potřebujeme pomoc nebo účast jiných.
Své cíle, zájmy, postupy musíme koordinovat s cíli, zájmy a postupy svých spolupracovníků, partnerů atd. MUSÍME KOMUNIKOVAT A TO AKTIVNĚ! Tak jako pro veškerou lidskou činnost, tak i pro komunikaci platí, že by měla být efektivní! Člověk komunikuje vždy s určitým vědomým či podvědomým cílem. Komunikace má stránku obsahovou a stránku způsobu - formy. Měla by proto být cílevědomou a současně DOVEDNOU, ať jde o komunikaci interpersonální, skupinovou nebo veřejnou.
Komunikace souvisí se vztahy, s kulturou, etikou i s mocí. Souvisí se sdílením informací a znalostí. Čím lépe si člověk uvědomuje všechny tyto souvislosti, tím větší má naději na úspěch v komunikaci s ostatními lidmi. Chceme-li ovlivňovat chování jiných, musíme sebe i jiné  vnímat, umět jiným naslouchat, obsah i formu komunikace kriticky hodnotit, dokázat sladit verbální i neverbální signály, mít na paměti cíl komunikace a uplatňovat v ni sebekontrolu. Formu je třeba přizpůsobit cílům a podmínkám a ne naopak!
Na to všechno Vás pomůže připravit pročtení a hlavně promyšlení obsahu knihy "Základy mezilidské komunikace", kterou Vám vřele doporučuji. Jediné, co si budete muset doplnit z jiných zdrojů je aktuální problematika elektronické  komunikace, která je pokryta pouze okrajově ( rok vydání originálu je 1999 ).
Zamyslete se, prosím nad poslední větou odstavce nazvaného tradičně "Vybral jsem pro Vás".
Arnošt Katolický, 2.1.2002.

Vybral jsem pro Vás

Člověk dosahuje svých cíů ve společenství lidí.
Přesná, uvážená, rozumná a logická komunikace se musí opírat o zásady a dovednosti kritického myšlení.
Lídé předpokládají  souvislost cíle, obsahu, formy  a způsobu komunikace.
 

   Aktualizováno: 27. listopadu 2001. - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877